מילון מונחים

מילון מונחים

מילון כולל פרשנות חופשית של המונחים, ההגדרות המדויקות מופיעות בחוק התכנון והבניה.

תוכנית מתאר כוללנית מנחה את כיווני הפיתוח של יישוב וחלה על כל שטח היישוב, תחום שמכונה גם "קו כחול".

התוכנית מגדירה את חלוקת השטח לייעודי קעקע עיקריים (מגורים, מסחר, שטחי ציבור, שטחים פתוחים, דרכים ועוד) והוראות לגבי שימושים מותרים האפשריים בכל אחד מייעודי הקרקע השונים. בכדי לשנות תכנית שאושרה יש צורך ביצירת תכנית חדשה המבטלת, משנה או מעדכנת את התכנית המאושרת. על בסיס תכנית מתאר כוללנית מקדמים תכנית מפורטת כמפורט בהמשך.

הגדרת סוג הפעילות שיתקיים בשטח מסוים, למשל: "מגורים", "תעסוקה", "בניינים ומוסדות ציבור", ועוד. ייעוד הקרקע מסומן בתשריט התכנית ומוגדר בהוראות התוכנית.

הפעילות המותרת בייעוד קרקע מסוים שנקבע בתכנית. השימושים מפרטים את ההגדרה הכללית של ייעוד הקרקע. לדוגמא: באזור הממוגדר ביעד מגורים, מותרים בנוסף גם דרכים, שטחים פתוחים ועוד.

תכנית המפרטת את תכנית המתאר המקומית הכוללנית. במקרים רבים לקרוא לתכנית מפורטת "תב"ע"- תכנית בנין עיר. התכנית קובעת את גבולות המגרשים ואת ייעודי הקרקע של כל אחד מהמגרשים הנכללים בה. בנוסף, קובעת התכנית את קווי הבניין, מספר מקומות המותר, גובה המבנים ושטחי הבנייה המותרים. תכנית מפורטת המהווה את הבסיס לקבלת היתר בנייה.

מפה של תוכנית בניין עיר שיסומנו על גבי המפה גושים ,חלקות ,כבישים , רחובות ועוד. 

התסריט מסומן בצבעים שכל צבע מגדיר את ייעוד השטח .

תשריט התכנית הוא מפה המציגה את שטח התכנית. בתשריט מסומנים יעודי הקרקע על ידי צבעים שונים והוראות כתובות נוספות של התכנית מסומנות בדרך כלל על ידי סמלים. התשריט מאפשר להבין כיצד הוראות התכנית הכתובות חלות במרחב גיאוגרפי נתון.

הוראות התכנית (מכונות גם "תקנון") הן המלל הכתוב הקובע מה מותר ומה אסור לבנות על הקרקע הכלולה בתכנית, כיצד לבנות ולאיזה מטרות. הוראות התכנית מנוסחות כמסמך משפטי.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מנוהלת ע"י עיריית עפולה והיא מוסד התכנון המוסמך לדון בתכנית המתאר הכוללנית ולהמליץ על הפקדתה לוועדה המחוזית.

הוועדה המחוזית מורכבת מנציגי משרדי ממשלה, ראשי רשויות מקומיות, נציגי ציבור וגופים אחרים. הועדה המחוזית של מחוז צפון היא האחראית על עפולה וסביבתה. ועדה זו היא המוסמכת לאשר את תכנית המתאר הכוללנית המקומית.

תוכנית בניין עיר הבנויה מתסריט תקנון ונספחים , התב"ע מגדירה את ייעודי הקרקע באזור מסויים , אחוזי בנייה וכו'

ניתנת לה רשות חזקה בקרקע שלא בבעלותה , הפקעת קרקע ברוב המקרים תעשה לרווחת הציבור ולא תמיד בעלי הקרקעות יקבלו פיצוי בגין הפקעה

הם משפרים הניתנים לשטח או ליחידת מקרקעין לצרכי זיהוי 

גוש – הוא החלק הגדול שבדר"כ מונה מס דונמים שבתוכו חלקות ותתי חלקות.

חלקה – הינה תא קטן ביחס לגוש ולרוב תכלול מבנה ותתי חלקות יהיו היחידות הנפרדות כגון דירות, חנויות, גגות וכו'

תשלום בגין עליית שווי של נכס מקרקעין שנובע מתוכנית שאושרה ע"י הוועדה המקומים לתכנון ובנייה , הרחבה של זכויות הבנייה שינוי בייעודי קרקע וכו' . התשלום החל על הבעלים יהיה בסך 50% מעליית הערך שתקבע ע"י שמאי מתאם הרשות המקומית ניתן כמובן לערער על קביעת השמאי מתאם העירייה .

הערה שמצויינת כי בנכס הטאבו בוצע עסקה 

הסכם שיתוף במקרקעין הוא הסכם בין בעלים משותפים של מקרקעין ( מגרש, קרקע , או חלקה) שמתרתו להסדיר את הזכויות והחובות ההדדיות ואת קבלת ההחלטות השותפות והעתידיות לגבי השימוש החלוקה של הניהול של המקרקעין

משמעות זכות ראשונה במקרקעין הינה להעניק אופציה לרכישת מקרקעין לצד ג' לפני כל צד ג' אחר הזכות ניתנת ע"י הבעלים וניתן לרשום את הזכות בטאבו.

לשכות הרישום המקרקעין בארץ רושמות פעולות ועסקאות שמבוצעות כגון : רישום הערת אזהרה, ירושות, מכר, הסכמי שיתוף, ועוד..

המידע הנרשם בטאבו פתוח לציבור לעיון

מגדיר את השימוש אשר ניתן לעשות בקרקע מסויימת על סמך אישור התב"ע ( תוכנית בניין עיר) כגון : מגורים , תעשייה, חקלאות , ועוד.

נעשה איחוד וחלקוה מחדש של מקרקעין (התהליך נעשה ע"י מודד מוסמך) .

א

אדמות מנהל – אדמות בבעלות המדינה.

ב

בטוחה – שימוש בנכס כבטוחה להלוואה שנלקחה.

ג

גרמושקה – התוכנית המוגשת לצורך קבלת היתר בנייה מהוועדה המקומית לתכנון בנייה.

ד

דו"ח אפס – דו"ח הנערך ע"י שמאי ומוגש לבנקים. 

ה

היטל בנייה – בישראל, היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה תוכנית בניה והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו.

ו

ועדה מקומית – וועדות אשר בסמכותן להחליט על בנייה במרחב האזורי, פועלות במסגרת הרשויות המקומיות ורשאיות בין היתר לתת היתרי בנייה.

ז

זכרון דברים – מסמך מחייב מבחינה חוזית ומקדים לחוזה. בזכרון הדברים מצוינים פרטי הנכס וכוונות המוכר למכור והקונה לרכוש.

ח

חלקה – יחידת קרקע הרשומה בלשכת רישום המקרקעין.

ט

טאבו פרטי –
רישום של הנכס על שם הבעלים

י

ייעוד קרקע – מה ניתן לעשות עם הקרקע.

כ

כינוס נכסים – מכירת הנכס על ידי כונס נכסים בכדי לשלם בעזרת שווי הנכס את חובותיו של בעל הנכס.

ל

לוח שפיצר – לוח החזר משכנתא חודשי.

מ

מס שבח – מס שצריך לשלם מוכר זכויות במקרקעין אלא אם כן קיים פטור ממס שבח.

נ

נדל"ן – ראשי התיבות נדל"ן מייצגות: נכסי דלא ניידי, מושג המתאר נכסים שאינם ניתנים להזזה – נכסים לא ניידים.

ס

סילוק משכנתא – סגירת המשכנתא לפני המועד.

ע

עמידר – החברה הלאומית לשיכון ישראל.

פ

פינוי בינוי – הריסת מבנה והקמת מבנה חדש במקומו.

צ

צפיפות בנייה למגורים – מגדירה את גודל היחידות המותרות לבנייה.

ק

קרקע להפשרה – קרקע שעתידה לשנות את ייעודה מקרקע חקלאית לקרקע שניתן לבנות עלייה נכס.

ר

רשות מקרקעי ישראל – מנהלת את הקרקעות במדינה.

ש

שטר משכנתא – הטופס לפיו נרשמת המשכנתא כנגד ההלוואה שקיבל הלווה.

ת

תשואה נומינלית – רווח המשקיע ללא ניכוי שיעור האינפלציה.

דילוג לתוכן